Najczęściej zadawane pytania

Skuteczność windykacji i szybkość odzyskiwania należności uzależniona jest od wielu czynników. W dużej mierze skuteczność zależy od momentu złożenia zlecenia i generalnie jest wyższa w przypadku gdy wierzyciel nie zwleka nadmiernie z przekazaniem sprawy. Osiągnięcie najwyższego z możliwych poziomu skuteczności jest zapewnione dzięki kompleksowości usług windykacyjnych świadczonych przez firmę, wypracowanym procedurom windykacji i dużemu doświadczeniu. Operacje oparte na obrocie wierzytelnościami pozwalają osiągać dobre wyniki tam gdzie dochodzenie należności wprost od dłużnika skazane jest na niepowodzenie. O skuteczności firmy świadczą dotychczasowe zlecenia przekazywane przez klientów. 

Polska Agencja Wierzytelności prowadzi windykację stosując metody zgodne z prawem. Dobór metody windykacji uzależniony jest od rodzaju należności zleconej do windykacji oraz od sytuacji prawnej i majątkowej dłużnika. Polska Agencja Wierzytelności posiada kompleksową ofertę windykacji począwszy od monitoringu należności po windykację przedsądową, sądową, windykację przedegzekucyjną i nadzorowanie spraw przekazanych do egzekucji komorniczej. Od doboru właściwych metod i technik windykacji zależy skuteczność podejmowanych działań.

Czas przeznaczony na windykację zależny jest od rodzaju złożonego zlecenia tj. rodzaju należności i sytuacji dłużnika. Osiągnięcie pozytywnych wyników zależy także od metod i technik windykacji, które muszą być odpowiednio dobrane w danej sytuacji. Dotychczasowa praktyka pozwoliła na wypracowanie standardów, których wykorzystanie pozwala na osiąganie wyników w postaci spłaty należności w drodze windykacji przedsądowej do 30 dni po otrzymaniu zlecenia. Czas ten ulega skróceniu w przypadku spraw o krótszym okresie przeterminowania należności lub wydłużeniu w przypadku zleceń spraw, które były przedmiotem bezskutecznej egzekucji komorniczej. 

Wybierając ofertę Polskiej Agencji Wierzytelności klient powierza odzyskanie długu specjalistom i uzyskuje pełną obsługę powierzonych spraw. Wykorzystanie zewnętrznej firmy windykacyjnej pozwala na zmniejszenie kosztów związanych ze skutecznym egzekwowaniem należności. Polska Agencja Wierzytelności prowadzi działalność w oparciu o doświadczenie i zdobytą wiedzę. Gwarancją skutecznej windykacji jest kompleksowości usług windykacyjnych, doświadczenie i umiejętność postępowania z dłużnikami. Klient zlecający Polskiej Agencji Wierzytelności prowadzenie windykacji jest na bieżąco informowany o przebiegu procesu windykacji. Możliwe jest również bezpośrednie składanie zleceń poprzez internet bez zbędnych formalności. Polska Agencja Wierzytelności jest również właścicielem i administratorem tematycznego serwisu www.wierzytelnosci.opole.pl dzięki któremu nasi klienci mają dostęp do informacji, porad i narzędzi z dziedziny windykacji, obrotu wierzytelnościami i finansów. Wizerunek naszej firmy, determinacja i konsekwencja w działaniu zapewniają nam skuteczność podejmowanych działań. 

Wynagrodzenie Polskiej Agencji Wierzytelności uzależnione jest od skutecznej windykacji. Polska Agencja Wierzytelności nie pobiera wynagrodzenia z góry. Nie pobiera również opłat za przyjęcie zlecenia. Dyskonto pomiędzy wartością nominalną a ceną zakupu wierzytelności oraz windykacji należności odsetkowych zależy od stopnia przeterminowania należności i wysokości należności głównej i zawiera się w przedziale od 10 do 40 procent należności głównej. Prowizja jest negocjowana indywidualnie. 

Wzrost efektywności pracy.

Dzięki powierzeniu realizacji części zadań specjalistom i skupieniu się na tym co jest dla firmy najważniejsze zwiększa się efektywność pracy.

Prostsze zarządzanie. 

Utrzymanie własnego wydziału bądź komórki windykacyjnej wymaga zarządzania. Efektywniej jest ciężar zarządzania i kierowania ludźmi zamienić na relację biznesową i zarządzać kontaktami tyko z jedną jednostką, którą stanowić będzie wyspecjalizowana firma.  

Znaczna poprawa spływu należności

Monitoring należności i windykacja należności przeterminowanych prowadzona przez Polską Agencję Wierzytelności jest efektywniejsza od windykacji prowadzonej we własnym zakresie.  

O efektywności decydują cztery podstawowe elementy: profesjonalizm - zawsze wiemy co z daną sprawą zrobić, konsekwentne działanie - nigdy nie pozostawiamy sprawy w oczekiwaniu, że rozwiąże się sama, wizerunek firmy - firma windykacyjna budzi u dłużnika większą niż kontrahent świadomość konieczności uregulowania zobowiązań, powiązanie kosztu z efektami - klient nie płaci za pracę tylko za efekty pracy. 
Profesjonalną, kompleksowa obsługa należności na wszystkich etapach, Gwarancję jakości usługi, Uzależnienie kosztów od efektów działań, poprawę płynności w wyniku skrócenia cyklu rotacji należności, radykalne obniżenie poziomu należności nieściągalnych, bieżące i terminowe raportowanie ze stanu prowadzonych spraw, obniżenie kosztów działania, uproszczenie systemu kontroli należności, zwiększenie efektywności działania w podstawowych dziedzinach działalności dzięki koncentracji na osiąganiu głównych celów. 
Analizować należności pod kątem ich realizacji, wielokrotnie telefonować i upominać klientów, którzy nie zapłacili w terminie, wysłuchiwać wymówek dłużników, monitorować sytuacji swoich klientów w obawie pogorszenia ich zdolności płatniczej, przygotowywać i wysyłać wezwań do zapłaty, kontrolować reakcji dłużników na wezwanie do zapłaty, organizować wyjazdów do dłużnika w celu zbadania sytuacji na miejscu i osobistego zmotywowania go do zapłaty, przygotować pozwów i kierować spraw do sądu, poszukiwać majątku dłużnika w celu przygotowania do postępowania egzekucyjnego, przygotować wniosków do komornika i nadzorować jego działań, sporządzać raportów na temat spływu należności. Zamiast tego wszystkiego wystarczy, że klient przekazuje nam zestawienie należności w formie elektronicznej bądź na wydruku z systemu finansowo-księgowego. Zaoszczędzony czas pozwoli zająć się tym co najważniejsze, zdobywaniem klientów i doskonaleniem oferty. 
Z obserwacji wynika, że współpraca z firmą windykacyjną nie powoduje utraty wartościowych klientów. Jeżeli jednak mimo to nasz klient obawia się reakcji swoich kontrahentów wówczas proponujemy prowadzenie wszystkich działań lub działań w stosunku do wybranych etapów bądź wybranych kontrahentów w imieniu klienta. W efekcie dłużnicy nie są automatycznie informowani o tym, że obsługą należności zajmuje się zewnętrzna firma. 
Negocjować z dłużnikiem zlecić windykację sprzedać faktoring umorzyć nic nie robić Które rozwiązanie jest najlepsze? W każdym konkretnym przypadku decyzja jest uzależniona od optymalizacji konkretnych rozwiązań. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować wady i zalety branych pod uwagę rozwiązań. Wierzytelności a koszty uzyskania przychoduW chwili wystawienia faktury czy rachunku w księgach rachunkowych pojawia się przychód, powstaje zobowiązanie podatkowe (pośrednie: VAT, akcyza) i podatek dochodowy. Aby wpisać wierzytelność w koszty fiskalne, należy "uprawdopodobnić nieściągalność" poprzez - protokół od komornika o nieskutecznej egzekucji (wysokie koszty oraz czas), oraz upadłość Dłużnika. Trzecia możliwość to różnica między wartością nominalną faktury (Twój przychód) a ceną sprzedaży wierzytelności. Zatem, aby uzyskać koszt i mieć gwarancję spokoju należy skorzystać z oferty firmy, zajmującej się kupowaniem wierzytelności. 
Osoba fizyczna Z osobistego majątku
Spółka cywilna Z majątku wspólnego wspólników oraz majątku każdego ze wspólników
Spółka jawna Z majątku spółki oraz majątku od każdego ze wspólników, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna
Spółka z o.o. Z majątku spółki oraz majątku od każdego z członków zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna i członek zarządu nie może wykazać, że we właściwym czasie nie zgłosił upadłości spółki
Spółka akcyjna Z majątku spółki
Upadłość Dłużnik (spółka akcyjna, sp. z o.o., spółka cywilna, spółka jawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub przedsiębiorstwo państwowe) może ogłosić upadłość lub zostać zgłoszony do upadłości. Jeżeli to się stanie, oznacza to, że majątek Dłużnika przechodzi w zarząd syndyka i jest on chroniony przed wierzycielami; również wszystkie sprawy sądowe przeciwko Dłużnikowi zostają zatrzymane; w zasadzie możesz założyć, że pieniędzy już nie odzyskasz lub dostaniesz je np. po 4 latach od syndyka w wysokości np. 3% pierwotnej wartości.
Układ Układ określa spłatę ratalną zmniejszonego zobowiązania Dłużnika; np. Ursus skasował swoje zobowiązania o 97 %, a pozostałe 3% może spłaci w kwartalnych ratach; sprawdź, czy Twoja wierzytelność jest objęta układem.
Likwidacja Likwidator ma zadanie spieniężyć majątek firmy i spłacić długi; majątek nie jest chroniony przed wierzycielami, jak w upadłości, ale uwaga - likwidacja bardzo często zmienia się w upadłość.
Zniknięcie Dłużnik zniknął bez podania adresu, bądź wymeldował się w nicość; w zasadzie nie możesz zrobić nic - Sąd nie doręczy wyroku Dłużnikowi, sprawa zamiera, Policja nie jest zainteresowana takimi sprawami, agencja windykacyjna nie przyjmie tej sprawy, taką wierzytelność możesz tylko sprzedać za symboliczną cenę.
Zakład karny Możesz się sądzić, ale po co? Lepiej sprzedaj taką wierzytelność.
Stan normalny Po prostu nie płaci (nie chce, akurat nie ma środków, ma inne wydatki, ktoś nie zapłacił...).

Mamy w polskim prawie duży wachlarz zabezpieczeń. Pamiętać jednak należy, że nie ma idealnych zabezpieczeń, co wynikać może zarówno z sytuacji majątkowej dłużnika, jak i konstrukcji zabezpieczenia.

Zabezpieczenia możemy podzielić na osobiste i rzeczowe:

  • Zabezpieczenia osobiste
  • poręczenie,
  • weksel.
  • Zabezpieczenia rzeczowe
  • zastaw,
  • zastaw rejestrowy,
  • hipoteka,
  • kaucja.