Usługi windykacyjne

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Polskiej Agencji Wierzytelności specjalizującej się w odzyskiwaniu wierzytelności w drodze zdecydowanych, kompleksowych i dopasowanych do potrzeb klienta działań windykacyjnych. Firma nasza prowadzi również działalność związaną z obrotem wierzytelnościami i zarządzaniem należnościami.

Działania nasze prowadzą oraz wspierają doświadczeni i profesjonalni negocjatorzy, radcy prawni, adwokaci, banki, agenci oraz komornicy.

Dzięki posiadanemu zespołowi wysoce wykwalifikowanych specjalistów, oraz stosowaniu niekonwencjonalnych, jednakże zgodnych z prawem, metod postępowania, gwarantujemy Państwu, profesjonalne i skuteczne dochodzenie roszczeń oraz odzyskanie długu.


Kompleksowe działania zmierzające do odzyskania Państwa wierzytelności i długów Waszych kontrahentów obejmują:

Monitoring

 • Kontakt z dłużnikiem w sprawie odzyskania długu natychmiast po zapadnięciu terminu wymagalności,
 • kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty,
 • bieżąca sytuacji majątkowej oraz baz danych kontrahentów pod kątem wymagalności należności.

Windykacja ruchomości

Zabezpieczanie ruchomości:

 • ustalenie miejsca użytkowania i przechowywania przedmiotu, 
 • przejęcie ruchomości od dłużników, 
 • wycena rzeczoznawcy.

Windykacja wierzytelności nieściągalnych

Często zdarza się, że wśród należności występują takie, których windykacja jest nieopłacalna i skazana na niepowodzenie.

Jednakże nie jest możliwe zaliczenie tych należności w koszty działalności bez odpowiedniego udokumentowania ich nieściągalności.

Dokumentami stwierdzającymi nieściągalność wierzytelności mogą być: postanowienie o nieściągalności wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego (komornik, Urząd Skarbowy), uznane przez wierzyciela za zgodne ze stanem faktycznym, postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek masy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego oraz postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego.

Uzyskanie tych dokumentów jest długotrwałe i kosztowne (koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji, inne koszty).

Polska Agencja Wierzytelności proponuje Państwu rozwiązanie, które pozwoli uniknąć ponoszenia kosztów i zaliczyć kwoty należności w koszty uzyskania przychodu.

Windykacja przeterminowanych należności

W postępowaniu polubownym przedsądowym:

 • działania PAW motywujące dłużnika do dobrowolnej zapłaty,
 • prowadzenie skutecznych negocjacji z dłużnikami, 
 • szeroki wachlarz instrumentów formalno-prawnych nakłaniających dłużnika do zapłaty, 
 • monitoring spłat należności, 
 • bieżące raporty spłat długów.

W postępowaniu nakazowym:

 • czynności formalne poprzedzające wystosowanie pozwu, 
 • uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu sądowym, 
 • wystąpienie i uzyskanie klauzuli wykonalności.  

W postępowaniu polubownym przedegzekucyjnym:

 • ostateczne negocjacje z dłużnikiem, 
 • monitoring spłaty długu.

W postępowaniu egzekucyjnym:

 • przygotowanie wniosku egzekucyjnego, 
 • wspieranie działań kancelarii komorniczej, 
 • monitoring spłaty długu lub uzyskanie postanowienia o bezskutecznej egzekucji,
 • weryfikacja przeprowadzonych egzekucji oraz stanu bieżącego po przeprowadzonych egzekucjach.